Перейти до основного вмісту

Законопроект "Про Українську добровольчу армію"

17/05/2018 - 10:01

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Українську добровольчу армію

Цей закон визначає роль і місце Української добровольчої армії у структурі сектору безпеки і оборони держави, її завдання, функції, склад, структуру і правові засади діяльності.

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Поняття Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія є добровільним громадським військовим формуванням, яке утворене і діє на підставі цього Закону, та здійснює свою діяльність у сфері управління Міністерства оборони України.

Стаття 2. Правовий статус Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія є юридичною особою публічного права, правовий статус якої встановлюється цим Законом та прийнятими на його основі правовими актами.

Стаття 3. Правова основа діяльності Української добровольчої армії

1. Організація та діяльність Української добровольчої армії визначаються Конституцією України, цим та іншими Законами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Статутом Української добровольчої армії, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади та наказами командувача Української добровольчої армії.

Стаття 4. Завдання Української добровольчої армії

1. Основними завданнями Української добровольчої армії є:

1) забезпечення підготовки добровольців до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, до сприяння забезпеченню державної безпеки і захисту державного кордону України;

2) сприяння Збройним Силам України та іншим законним військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності шляхом участі в проведенні бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності;

3) спортивне, оздоровче та військово-патріотичне виховання добровольців в дусі поваги до держави Україна, українського народу, забезпечення та утвердження прав і свобод людини і громадянина;

4) виконання завдань територіальної оборони.

2. Українська добровольча армія у разі необхідності, в порядку, передбаченим цим Законом, може залучатися до:

1) забезпечення охорони громадського порядку;

2) забезпечення державної безпеки, у тому числі боротьби з тероризмом;

3) забезпечення охорони державного кордону України;

4) охорони державних, комунальних та інших об’єктів;

5) заходів із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій.

3. Сприяння Української добровольчої армії в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності здійснюється за погодженням між начальником Генерального штабу Збройних Сил України та командувачем Української добровольчої армії у порядку, встановленому Статутом Української добровольчої армії.

4. Залучення Української добровольчої армії до виконання завдань, передбачених частиною 2 цієї статті, здійснюється за погодженням між керівником відповідного органу державної влади чи керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України та командувачем Української добровольчої армії у порядку, встановленому Статутом Української добровольчої армії.

5. Виконання завдань територіальної оборони здійснюється Українською добровольчою армією за погодженням між начальником Генерального штабу Збройних Сил України або іншим повноважним органом у сфері територіальної оборони та командувачем Української добровольчої армії у порядку, встановленому законодавством про територіальну оборону та Статутом Української добровольчої армії.

6. Орган державної влади, який залучає добровольців до виконання погоджених завдань, забезпечує таких добровольців усіма необхідними засобами (засоби індивідуального захисту, зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, спорядження тощо) у порядку та на аналогічному рівні забезпечення, встановленому профільним законодавством.

Стаття 5. Статут Української добровольчої армії

1. Статут Української добровольчої армії передбачає:

внутрішню організацію Української добровольчої армії;

вимоги до керівників структурних підрозділів Української добровольчої армії, їх повноваження;

процедуру залучення Української добровольчої армії до оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності;

процедуру виконання Українською добровольчою армією завдань територіальної оборони України;

процедуру залучення Української добровольчої армії до забезпечення охорони громадського порядку, державної безпеки, охорони державного кордону України, охорони державних, комунальних та інших об’єктів, заходів із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій;

порядок використання символіки Української добровольчої армії та її структурних підрозділів;

порядок використання військової форми Української добровольчої армії;

процедуру сплати членських внесків та призначення аудиту;

порядок віддання та виконання наказів, порядок виконання добровольцями своїх обов’язків;

заходи заохочення та порядок їх застосування до добровольців;

дисциплінарні правопорушення та дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування до добровольців;

відповідальність добровольців за завдану шкоду;

порядок проведення та обліку розслідувань загибелі або поранення добровольців;

інші положення організації та діяльності Української добровольчої армії.

2. Статут Української добровольчої армії затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

Стаття 6. Плани і програма діяльності Української добровольчої армії

1. Виконання Українською добровольчою армією завдань, передбачених частиною 1 статті 4 цього Закону здійснюється у відповідності до Статуту Української добровольчої армії, планів і програм діяльності Української добровольчої армії.

2. Плани і програми діяльності Української добровольчої армії затверджуються командувачем Української добровольчої армії за погодженням з Міністерством оборони України.

Стаття 7. Позапартійність Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія є позапартійною організацією.

2. Діяльність політичних партій, їхніх об’єднань, громадських об’єднань, партійна агітація та пропаганда громадських об’єднань в Українській добровольчій армії забороняються.

Стаття 8. Символіка Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має власну символіку: прапор, герб, емблему, знаки розрізнення тощо.

2. Опис символіки Української добровольчої армії затверджується командувачем Української добровольчої армії за поданням штабу Української добровольчої армії. Порядок її використання встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

3. Структурні підрозділи Української добровольчої армії можуть мати свою символіку, яка затверджується командувачем Української добровольчої армії. Порядок використання символіки структурними підрозділами Української добровольчої армії встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 9. Військова форма Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має свою військову форму, опис якої затверджується командувачем Української добровольчої армії за поданням штабу Української добровольчої армії.

2. Порядок носіння добровольцями військової форми Української добровольчої армії визначається Статутом Української добровольчої армії.

3. Доброволець під час виконання завдань Української добровольчої армії носить відповідну військову форму Української добровольчої армії.

Розділ ІІ

Загальна структура та органи управління Української добровольчої армії

Стаття 10. Загальна структура Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія має таку загальну структуру:

загони територіальної оборони, які створюються і діють в межах адміністративної території кожної області та Автономної Республіки Крим;

бойові батальйони – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії в умовах особливого періоду на виконання завдання, передбаченого пунктом 2 частини 1 статті 4 цього Закону;

окремі тактичні групи – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії.

Стаття 11. Органи управління Української добровольчої армії

1. Органами управління Української добровольчої армії є:

а) загальні збори;

б) командувач Української добровольчої армії;

в) штаб Української добровольчої армії;

г) командири загонів територіальної оборони;

д) штаби загонів територіальної оборони;

е) командири бойових батальйонів;

є) штаби бойових батальйонів;

ж) командири окремих тактичних груп;

з) центральна ревізійна комісія.

2. Обраними або призначеними до органів управління Української добровольчої армії можуть бути лише особи, які є дійсними або почесними добровольцями Української добровольчої армії.

Стаття 12. Загальні збори Української добровольчої армії

1. Загальні збори Української добровольчої армії є вищим органом управління Української добровольчої армії.

2. До повноважень загальних зборів належить:

1) розгляд питань, що стосуються організації та загальної діяльності Української добровольчої армії;

2) обрання кандидатури командувача Української добровольчої армії;

3) обрання членів центральної ревізійної комісії;

4) затвердження плану розвитку Української добровольчої армії;

5) прийняття рішень щодо придбання, відчуження та передачі в заставу нерухомого майна;

6) внесення пропозицій щодо ініціювання поправок до цього Закону та Статуту Української добровольчої армії;

7) затвердження розмірів членських внесків;

8) заслуховування звітів про діяльність командувача, начальника штабу та центральної ревізійної комісії Української добровольчої армії.

3. У роботі загальних зборів беруть участь за посадою командувач і начальник штабу Української добровольчої армії, командири і начальники штабів загонів територіальної оборони, а також делеговані загонами територіальної оборони представники з числа дійсних і почесних добровольців. Рішення щодо норми представництва від загонів територіальної оборони приймається командувачем Української добровольчої армії.

4. Загальні збори скликаються командувачем Української добровольчої армії не менше одного разу на рік.

5. Штаб Української добровольчої армії доводить до відома загонів територіальної оборони рішення про скликання загальних зборів, проект порядку денного і пропоновані проекти рішень не пізніше, ніж за чотирнадцять днів до дня проведення загальних зборів.

6. Загальні збори повноважні, якщо на них присутні не менше 2/3 представників від загонів територіальної оборони, обраних з числа дійсних і почесних добровольців Української добровольчої армії.

Стаття 13. Командувач Української добровольчої армії

1. Командувач Української добровольчої армії здійснює загальне керівництво Українською добровольчою армією.

2. Командувачем Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг тридцяти років, має значний досвід у сфері військово-добровольчого руху, патріотичного виховання, брав безпосередню участь у військових діях та їх плануванні, користується повагою і визнанням у добровольців.

3. Командувач Української добровольчої армії призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра оборони України, сформованим на підставі відповідного рішення загальних зборів Української добровольчої армії. Загальний строк призначення командувача Української добровольчої армії не повинен перевищувати тридцяти днів з дня проведення загальних зборів.

4. Командувач Української добровольчої армії підпорядковується Міністру оборони України та є його заступником за посадою.

5. В умовах особливого періоду командувач Української добровольчої армії бере участь за посадою у роботі органів управління Генерального штабу Збройних Сил України та Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України з правом голосу.

6. В умовах проведення антитерористичної операції командир Української добровольчої армії бере участь за посадою у роботі органів управління Антитерористичного центру при Службі безпеки України з правом голосу.

7. У випадку створення Ставки Верховного Головнокомандувача командувач Української добровольчої армії входить до її складу за посадою.

8. Командувач Української добровольчої армії здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень командувача Української добровольчої армії становить п’ять років.

Стаття 14. Повноваження командувача Української добровольчої армії

1. Командувач Української добровольчої армії:

1) забезпечує організацію діяльності Української добровольчої армії;

2) діє без довіреності та представляє Українську добровольчу армію перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також міжнародними організаціями;

3) має право підпису від імені Української добровольчої армії, у тому числі на правочинах;

4) затверджує за погодженням з Міністерством оборони України плани і програми діяльності Української добровольчої армії, зокрема, плани і програми навчань, тренувань, зборів, нормативів Української добровольчої армії;

5) затверджує за погодженням з Міністерством оборони України структуру Української добровольчої армії та структуру загонів територіальної оборони;

6) затверджує форму заяви на вступ до Української добровольчої армії;

7) призначає та звільняє командирів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії;

8) погоджує кандидатури начальників штабів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії;

9) спрямовує військове навчання і патріотичне виховання в Українській добровольчій армії, здійснює нагляд та контроль за ними;

10) керує фінансовим, матеріально-організаційним і військово-технічним забезпеченням Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

11) здійснює нагляд та контроль за збереженням зброї і боєприпасів;

12) здійснює нагляд та контроль за діяльністю штабу Української добровольчої армії та його начальника, командирів і штабів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії, їх начальників;

13) має право вето щодо рішень штабу Української добровольчої армії, та його начальника, рішень командирів загонів територіальної оборони Української добровольчої армії, їх штабів та начальників штабів;

14) затверджує за поданням командира бойового батальйону структуру і склад бойового батальйону Української добровольчої армії;

15) погоджує виконання Українською добровольчою армією завдань територіальної оборони;

16) погоджує залучення Української добровольчої армії, її добровольців до виконання завдань, передбачених частиною другою статті 4 цього Закону;

17) представляє Міністерству оборони України документи щодо фінансування потреб Української добровольчої армії, фінансовий план Української добровольчої армії, звіт про його виконання;

18) затверджує фінансовий план та заявки на фінансування витрат з державного і місцевих бюджетів;

19) призначає відповідальну за внутрішній аудит особу;

20) реалізує інші права та виконує обов’язки, передбачені цим Законом, Статутом Української добровольчої армії, іншими законодавчими актами.

2. На виконання своїх повноважень командувач Української добровольчої армії видає обов’язкові до виконання добровольцями накази.

Стаття 15. Штаб Української добровольчої армії

1. Штаб Української добровольчої армії є постійнодіючим, колегіальним органом Української добровольчої армії, який здійснює поточне управління діяльністю Української добровольчої армії.

2. Структура штабу Української добровольчої армії затверджується командувачем Української добровольчої армії за поданням начальника штабу Української добровольчої армії.

3. Штаб Української добровольчої армії очолює начальник штабу Української добровольчої армії.

4. Начальник штабу Української добровольчої армії призначається та звільняється командувачем Української добровольчої армії.

5. Начальник штабу Української добровольчої армії підпорядковується командувачу Української добровольчої армії.

6. Членом штабу Української добровольчої армії може бути доброволець Української добровольчої армії, який має вищу освіту і досяг двадцяти одного року.

7. Члени штабу Української добровольчої армії призначаються командувачем Української добровольчої армії за поданням начальника штабу Української добровольчої армії.

8. Члени штабу Української добровольчої армії звільняються командувачем Української добровольчої армії.

9. Начальник і члени штабу Української добровольчої армії здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 16. Повноваження штабу Української добровольчої армії

1. Штаб Української добровольчої армії:

1) складає проект фінансового плану Української добровольчої армії, заявки на фінансування витрат з державного та місцевих бюджетів;

2) забезпечує виконання фінансового плану Української добровольчої армії, звітує про його виконання;

3) вирішує питання поточної діяльності Української добровольчої армії;

4) приймає рішення щодо укладання договорів від імені Української добровольчої армії;

5) організовує та забезпечує роботу загальних зборів;

6) здійснює управління та/або розпорядження грошовими коштами та майном Української добровольчої армії;

7) організовує та забезпечує військове навчання та патріотичне виховання в Українській добровольчій армії;

8) організовує фінансове, матеріально-технічне, організаційне та військово-технічне забезпечення Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

9) організовує отримання, розподілення та збереження зброї, боєприпасів і спорядження;

10) розробляє проекти внутрішніх актів Української добровольчої армії;

11) виконує накази, завдання та інші доручення командувача Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців;

12) виконує інші завдання, покладені на нього загальними зборами, цим Законом, Статутом Української добровольчої армії та іншими актами.

2. Рішення штабу Української добровольчої армії приймаються на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання.

Стаття 17. Начальник штабу Української добровольчої армії

1. Начальник штабу Української добровольчої армії:

1) організовує та спрямовує діяльність членів штабу Української добровольчої армії, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

2) представляє штаб Української добровольчої армії перед командувачем Української добровольчої армії;

3) на час відсутності командувача Української добровольчої армії тимчасово виконує його обов’язки, про що командувач або штаб Української добровольчої армії приймає відповідне рішення.

2. На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу Української добровольчої армії його повноваження виконує інша особа, призначена командувачем Української добровольчої армії.

Стаття 18. Загін територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Загін територіальної оборони Української добровольчої армії є базовою структурною одиницею Української добровольчої армії, яка утворюється та діє в адміністративних межах кожної області та Автономної Республіки Крим. У кожній області може бути утворено та діяти лише один загін територіальної оборони Української добровольчої армії.

2. Доброволець Української добровольчої армії може перебувати у складі тільки одного загону територіальної оборони за місцем свого основного фактичного проживання.

3. Загін територіальної оборони Української добровольчої армії є юридичною особою, яка створюється Українською добровольчою армією і діє на підставі цього Закону та Статуту Української добровольчої армії.

4. Загін територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) веде облік добровольців Української добровольчої армії, які перебувають у складі загону територіальної оборони;

2) бере участь у формуванні бойових батальйонів та окремих тактичних груп Української добровольчої армії;

3) виконує завдання, передбачені пунктами 1, 3, 4 частини 1 і частиною 2 статті 4 цього Закону.

Стаття 19. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, має значний досвід у сфері військово-добровольчого руху, патріотичного виховання, користується повагою і визнанням у добровольців.

2. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії підпорядковується командувачу Української добровольчої армії та є відповідальним і підзвітним перед ним.

3. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії призначається та звільняється командувачем Української добровольчої армії.

4. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії здійснює свої повноваження на постійній основі за контрактом, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 20. Повноваження командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Командир загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) забезпечує організацію діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії відповідно до Статуту Української добровольчої армії, чинного законодавства України, наказів командувача Української добровольчої армії;

2) діє без довіреності як керівник та представляє загін територіальної оборони Української добровольчої армії перед командувачем, начальником штабу та штабом Української добровольчої армії, іншими загонами територіальної оборони, бойовими батальйонами Української добровольчої армії, у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також міжнародними організаціями;

3) має право підпису від імені загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі на правочинах;

4) за погодженням з командувачем Української добровольчої армії призначає та звільняє начальника штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

5) призначає членів штабу загону територіальної оборони за поданням начальника штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

6) звільняє членів штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

7) пропонує командувачу Української добровольчої армії кандидатури добровольців до складу окремих тактичних груп;

8) пропонує командувачу Української добровольчої армії кандидатури добровольців до складу бойових батальйонів Української добровольчої армії, у тому числі на ротацію;

9) забезпечує виконання загоном територіальної оборони Української добровольчої армії завдань територіальної оборони;

10) здійснює нагляд та контроль за дотриманням добровольцями загону територіальної оборони Української добровольчої армії правил поводження зі зброєю та боєприпасами;

11) здійснює нагляд та контроль за організацією військової підготовки та патріотичного виховання у загоні територіальної оборони відповідно до Статуту, планів і програм діяльності Української добровольчої армії;

12) здійснює нагляд та контроль за організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі зброєю, боєприпасами та спорядженням;

13) представляє командувачу Української добровольчої армії пропозиції щодо фінансування потреб загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

14) представляє командувачу Української добровольчої армії звіти щодо фінансової діяльності загону територіальної оборони, у тому числі в частині виконання фінансового плану загону територіальної оборони;

15) щомісяця надає командувачу Української добровольчої армії звіти про всі надходження та витрати майна і грошових коштів загону територіальної оборони за попередній місяць;

16) щомісяця надає командувачу Української добровольчої армії звіти щодо усіх укладених договорів про надання послуг охорони за попередній місяць;

17) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо структури загону територіальної оборони;

18) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо вдосконалення планів і програм діяльності Української добровольчої армії, планів і програм навчань, тренувань, зборів, нормативів;

19) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо кандидатур тренерів, інструкторів, які можуть залучатися до тренінгів, навчань, тренувань та інструктажів в Українській добровольчій армії;

20) в межах своїх повноважень видає обов’язкові до виконання накази, завдання та інші доручення;

21) має право вето щодо рішень штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

22) реалізує інші повноваження, передбачені цим Законом, Статутом, внутрішніми актами Української добровольчої армії та іншими законодавчими актами.

Стаття 21. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії є постійнодіючим, колегіальним органом загону територіальної оборони, який здійснює поточне управління його діяльністю.

2. Призначення до штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії здійснюється командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії за поданням начальника штабу загону територіальної оборони. Звільнення зі складу штабу загону територіальної оборони здійснюється командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

3. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії очолює штаб відповідного загону територіальної оборони.

4. Начальник штабу загону територіальної оборони призначається і звільняється командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії за погодженням з командувачем Української добровольчої армії.

5. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії підпорядковується командиру загону територіальної оборони.

6. Начальник штабу і члени штабу загону територіальної оборони здійснюють свої повноваження на постійній основі на підставі контракту, який укладається з Українською добровольчою армією.

Стаття 22. Повноваження штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) розглядає заяви про вступ до Української добровольчої армії, вихід з її складу, приймає щодо них рішення;

2) приймає рішення про виключення з Української добровольчої армії;

3) веде облік добровольців загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

4) організовує та забезпечує військове навчання і патріотичне виховання у загоні територіальної оборони відповідно до Статуту, планів і програм діяльності Української добровольчої армії;

5) складає проект фінансового плану загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує виконання фінансового плану, складає звіт про його виконання;

6) вирішує питання поточної діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

7) розробляє проекти внутрішніх актів загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

8) виконує накази, інші завдання командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців;

9) може пропонувати командиру загону територіальної оборони кандидатури добровольців до окремих тактичних груп;

10) може пропонувати командиру загону територіальної оборони кандидатури добровольців, які делегуються зі складу загону територіальної оборони до бойового батальйону Української добровольчої армії, у тому числі направляються на ротацію;

11) організовує і забезпечує дотримання добровольцями загону територіальної оборони Української добровольчої армії правил поводження зі зброєю та боєприпасами, їх збереженням;

12) займається організацією фінансового, матеріально-організаційного і військово-технічного забезпечення загону територіальної оборони Української добровольчої армії, у тому числі зброєю та боєприпасами;

13) надає командиру загону територіальної оборони Української добровольчої армії пропозиції щодо фінансування потреб загону територіальної оборони;

14) надає командиру загону територіальної оборони Української добровольчої армії звіти щодо фінансової діяльності загону територіальної оборони, у тому числі в частині виконання фінансового плану загону територіальної оборони;

15) може подавати на розгляд командувача Української добровольчої армії пропозиції щодо вдосконалення діяльності загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

16) розробляє проекти внутрішніх актів загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

17) виконує накази та інші завдання командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії, забезпечує їх виконання зі сторони добровольців.

2. Рішення штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії приймаються на його засіданнях і оформлюються протоколом засідання.

Стаття 23. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії

1. Начальник штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії:

1) організовує, спрямовує діяльність членів штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії, здійснює контроль за виконанням ними своїх обов’язків;

2) представляє штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії перед командиром загону територіальної оборони Української добровольчої армії;

3) виконує обов’язки командира загону територіальної оборони Української добровольчої армії під час тимчасової відсутності або неможливості останнім виконувати свої повноваження, про що командир або штаб загону територіальної оборони Української добровольчої армії приймає відповідне рішення.

2. На час тимчасової відсутності або неможливості виконання повноважень начальником штабу загону територіальної оборони Української добровольчої армії його повноваження виконує інша особа, призначена командиром загону територіальної оборони за погодженням з командувачем Української добровольчої армії.

Стаття 24. Бойові батальйони Української добровольчої армії

1. Бойовий батальйон – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії, яке утворюється командувачем Української добровольчої армії на виконання завдання начальника Генерального штабу Збройних Сил України для сприяння в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності шляхом участі в проведенні бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності.

2. Командувач Української добровольчої армії призначає командира бойового батальйону. Штаб бойового батальйону призначається командувачем Української добровольчої армії за поданням командира відповідного бойового батальйону.

3. Структура і склад бойового батальйону затверджується командувачем Української добровольчої армії за поданням командира відповідного бойового батальйону.

4. Повноваження командира і штабу бойового батальйону Української добровольчої армії встановлюються Статутом Української добровольчої армії.

5. Сформований командувачем Української добровольчої армії бойовий батальйон передається у підпорядкування начальника Генерального штабу Збройних Сил України на час виконання поставленого ним завдання зі сприяння в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності шляхом участі в проведенні бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності.

6. Озброєння та спорядження добровольців бойового батальйону Української добровольчої армії забезпечується Генеральним штабом Збройних Сил України.

7. Бойовий батальйон Української добровольчої армії розформовується командувачем Української добровольчої армії після отримання від начальника Генерального штабу Збройних Сил України повідомлення про виконання поставленого перед бойовим батальйоном завдання.

8. Участь добровольця у бойовому батальйоні Української добровольчої армії до його розформування звільняє добровольця від виконання загального військового обов’язку та обов’язків з мобілізації.

Стаття 25. Окремі тактичні групи Української добровольчої армії

1. Окрема тактична група Української добровольчої армії – тимчасове структурне утворення Української добровольчої армії, яке утворюється командувачем Української добровольчої армії на час виконання погодженого завдання, передбаченого частиною 2 статті 4 цього Закону.

2. Командувач Української добровольчої армії призначає командира окремої тактичної групи за поданням командира відповідного загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

3. Командувач Української добровольчої армії затверджує структуру і склад окремої тактичної групи за поданням командира відповідного загону територіальної оборони Української добровольчої армії.

4. Командир окремої тактичної групи Української добровольчої армії здійснює загальне керівництво та управління відповідною групою.

5. Сформована окрема тактична група Української добровольчої армії на час виконання погодженого завдання передається у безпосереднє підпорядкування керівника органу державної влади чи керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, з ініціативи якого було створено відповідну окрему тактичну групу.

6. Озброєння та спорядження добровольців окремої тактичної групи Української добровольчої армії здійснюється органом державної влади, який залучає добровольців до виконання погодженого завдання.

Стаття 26. Центральна ревізійна комісія Української добровольчої армії

1. Наглядовим органом Української добровольчої армії є центральна ревізійна комісія.

2. До повноважень центральної ревізійної комісії належить:

1) здійснення нагляду за фінансовою та матеріально-технічною діяльністю командувача і штабу Української добровольчої армії, командирів і штабів загонів територіальної оборони;

2) перевірка виконання рішень загальних зборів, командувача та штабу Української добровольчої армії, командирів і штабів загонів територіальної оборони;

3) аудит фінансових операцій, здійснених Українською добровольчою армією, фінансової ситуації та доцільності витрат;

4) проведення аудиту Української добровольчої армії і подання його загальним зборам для затвердження;

5) звітування перед загальними зборами;

6) виконання інших завдань, покладених на неї загальними зборами.

3. Центральна ревізійна комісія складається з п'яти дійсних членів. Загальні збори обирають членів центральної ревізійної комісії на два роки. Член центральної ревізійної комісії, може бути переобраний. Члени центральної ревізійної комісії обирають зі свого складу голову та заступника голови центральної ревізійної комісії. Голова центральної ревізійної комісії підписує протокол засідання центральної ревізійної комісії.

4. Засідання центральної ревізійної комісії скликається головою центральної ревізійної комісії або загальними зборами в разі необхідності. Члени центральної ревізійної комісії повідомляються про засідання та порядок денний не пізніше ніж за десять днів. Засідання центральної ревізійної комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше трьох її членів. Відповідальна за внутрішній аудит особа має право брати участь у засіданні центральної ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.

5. Центральна ревізійна комісія може перевіряти роботу відповідальної за внутрішній аудит особи. Голова центральної ревізійної комісії має право вимагати інформацію про роботу відповідальної за внутрішній аудит особи.

6. Член центральної ревізійної комісії повинен діяти та приймати рішення неупереджено. При виконанні завдань центральної ревізійної комісії член центральної ревізійної комісії підзвітний лише загальним зборам.

Розділ ІІІ

Правовий статус добровольців Української добровольчої армії

Стаття 27. Членство в Українській добровольчій армії

1. Доброволець Української добровольчої армії – це фізична особа, яка відповідає вимогам цього Закону, визнає завдання Української добровольчої армії та готова до їхнього виконання, сплачує членські внески, бере участь у заходах, які проводяться Українською добровольчою армією, здійснює іншу діяльність на виконання цього Закону, Статуту та інших правових актів Української добровольчої армії.

2. Вступ до Української добровольчої армії та вихід з неї є добровільними.

3. Доброволець Української добровольчої армії може належати лише до одного загону територіальної оборони.

4. Добровольцем Української добровольчої армії не може бути особа:

1) яка має непогашену чи незняту судимість за скоєння умисних злочинів;

2) яка має алкогольну, наркотичну залежність або залежність від психотропних речовин;

3) яка має вади фізичного та/або психічного здоров’я, несумісні з перебуванням у складі Української добровольчої армії;

4) яка має обмеження, встановленні судом, щодо зайняття певних посад;

5) яка обмежена у дієздатності або визнана недієздатною;

6) яка перебуває на дійсній службі в інших законних військових формуваннях України (строковій службі або за контрактом);

7) яка при вступі до Української добровольчої армії подала завідомо недостовірні відомості;

8) яка своїми діями або бездіяльністю завдає або може завдати шкоди Українській добровольчій армії та/або іншим добровольцям.

5. Для вступу до складу Української добровольчої армії фізична особа особисто подає заяву до загону територіальної оборони за місцем свого основного фактичного проживання.

6. Рішення про прийняття до Української добровольчої армії приймається відповідним штабом загону територіальної оборони Української добровольчої армії з урахуванням результатів медичного обстеження особи, яка подала заяву на вступ до Української добровольчої армії.

7. Повноваження добровольця починаються після складання ним урочистої присяги добровольця Української добровольчої армії. Добровольцю Української добровольчої армії видається посвідчення за зразком, затвердженим Статутом Української добровольчої армії.

8. Текст присяги добровольця Української добровольчої армії визначається Статутом Української добровольчої армії.

9. Добровольці при виконанні ними завдань, передбачених пунктом 2 частини 1, частиною 2 статті 4 цього Закону, прирівнюються до співробітників відповідного органу державної влади, який здійснює залучення добровольців до виконання завдання, користуються відповідними правами і несуть відповідні обов’язки.

Стаття 28. Категорії добровольців Української добровольчої армії

1. Добровольці Української добровольчої армії поділяються на такі категорії:

1) дійсний доброволець;

2) почесний доброволець;

3) юний доброволець.

Стаття 29. Дійсний доброволець Української добровольчої армії

1. Дійсним добровольцем Української добровольчої армії може бути громадянин України, який досяг вісімнадцяти років.

Стаття 30. Почесний доброволець Української добровольчої армії

1. Почесним добровольцем Української добровольчої армії може бути фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, має видатні заслуги перед Українською добровольчою армією.

2. Почесний доброволець може залучатися до виконання усіх або частини завдань Української добровольчої армії, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону, за наявності його згоди та після проходження медичного обстеження на відповідність вимогам, які ставляться до здоров’я добровольців Української добровольчої армії.

3. Рішення про надання особі статусу почесного добровольця приймається загальними зборами Українського добровольчої армії за наявності згоди відповідної особи.

4. Почесний доброволець обирає загін територіальної оборони для перебування на обліку.

5. У випадку надання почесним добровольцем згоди на виконання усіх або частини завдань Української добровольчої армії, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону, та проходження медичного обстеження, почесний доброволець користується усіма правами та несе усі обов’язки, передбачені цим Законом та Статутом Української добровольчої армії.

6. У випадку ненадання почесним добровольцем згоди на виконання усіх або частини завдань Української добровольчої армії, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону, або непроходження медичного обстеження почесний доброволець має права, передбачені пунктами 1, 2, 5-7 статті 36 цього Закону, та несе обов’язки, передбачені пунктами 12 і 13 статті 37 цього Закону.

Стаття 31. Юний доброволець Української добровольчої армії

1. Юним добровольцем Української добровольчої армії може бути громадянин України віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

2. При вступі до Української добровольчої армії юний доброволець додатково до заяви подає письмову згоду батьків або опікуна (піклувальника).

3. Юний доброволець не може брати участь у виконанні завдань, передбачених пунктами 2 і 4 частини 1 та частиною 2 статті 4 цього Закону.

Стаття 32. Призупинення членства в Українській добровольчій армії

1. Членство в Українській добровольчій армії призупиняється:

1) на підставі відповідної письмової заяви добровольця, одного з батьків юного добровольця або його опікуна (піклувальника);

2) за рішенням штабу загону територіальної оборони.

2. Членство в Українській добровольчій армії може бути призупинене на період підозри, обвинувачення чи засудження добровольця за вчинення злочину.

3. Членство в Українській добровольчій армії призупиняється на період виконання добровольцем загального військового обов’язку, виконання іншої військової служби за контрактом.

4. Під час призупинення членства доброволець Української добровольчої армії не має права брати участь у виконанні завдань та повноважень Української добровольчої армії, не має права реалізовувати права та виконувати обов’язки добровольця, не має права користуватися майном та іншими ресурсами Української добровольчої армії та не має права представляти себе добровольцем перед іншими особами. У випадку призупинення членства доброволець Української добровольчої армії повертає усе майно, надане йому Українською добровольчої армією у користування, у тому числі військову форму.

5. По закінченню або припиненню дії підстав для призупинення членства, членство в Українській добровольчій армії поновлюється за рішенням штабу загону територіальної оборони.

Стаття 33. Зміна членства в Українській добровольчій армії

1. Дійсний доброволець за рішенням загальних зборів Української добровольчої армії може стати почесним добровольцем.

2. Юний доброволець після досягнення вісімнадцяти років подає письмову заяву про набуття статусу дійсного добровольця.

3. У випадку неподання протягом одного місяця з дня досягнення юним добровольцем вісімнадцяти років заяви, передбаченої частиною 2 цієї статті, юний доброволець втрачає статус добровольця Української добровольчої армії.

Стаття 34. Припинення членства в Українській добровольчій армії

1. Членство в Українській добровольчій армії припиняється у разі:

1) виходу з Української добровольчої армії;

2) виключення з Української добровольчої армії;

3) неподання юним добровольцем протягом одного місяця з дня досягнення ним вісімнадцяти років заяви про набуття статусу дійсного добровольця;

4) визнання добровольця безвісно відсутнім або оголошення померлим;

5) смерті добровольця.

2. Кожен доброволець Української добровольчої армії має право на вільний вихід з Української добровольчої армії шляхом подання відповідної письмової заяви, а для виходу юного добровольця - заяви одного з батьків або опікуна (піклувальника).

3. Доброволець Української добровольчої армії, який не відповідає вимогам, встановленим цим Законом, допускає порушення вимог Закону, Статуту або інших актів Української добровольчої армії може бути виключений з Української добровольчої армії за рішенням штабу відповідного загону територіальної оборони.

4. Виключення почесного добровольця зі складу Української добровольчої армії здійснюється за рішенням командувача Української добровольчої армії.

5. У разі припинення членства в Українській добровольчій армії особа зобов'язана невідкладно повернути Українській добровольчій армії майно, яке було надано їй у користування, у тому числі військову форму.

Стаття 35. Медичне обстеження добровольців Української добровольчої армії

1. Особа, яка претендує на членство в Українській добровольчій армії, повинна пройти медичне обстеження на відповідність вимогам, які ставляться до здоров’я добровольців Української добровольчої армії.

2. Доброволець Української добровольчої армії за рішенням штабу загону територіальної оборони повинен пройти медичне обстеження, якщо є підстави вважати, що його стан здоров'я не відповідає вимогам, які ставляться до здоров’я добровольців Української добровольчої армії.

Стаття 36. Права добровольця Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії має право:

1) брати участь у роботі органів управління Української добровольчої армії, її структурних підрозділів;

2) бути призначеним/обраним до органів управління Української добровольчої армії;

3) носити військову форму Української добровольчої армії у порядку та на умовах, передбачених Статутом Української добровольчої армії;

4) на соціальний захист на умовах та у випадках, передбачених цим Законом;

5) бути нагородженим за видатні заслуги в порядку, передбаченому Статутом Української добровольчої армії, або відмовитися від нагороди;

6) отримувати в порядку, передбаченому Статутом Української добровольчої армії, інформацію щодо діяльності Української добровольчої армії;

7) пропонувати свою кандидатуру для безпосередньої участі у виконанні завдань Української добровольчої армії, передбачених пунктами 2 і 4 частини 1 та частини 2 статті 4 цього Закону;

8) реалізовувати інші права, надані чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Української добровольчої армії.

Стаття 37. Обов’язки добровольця Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії повинен:

1) брати участь у діяльності та заходах Української добровольчої армії відповідно до Статуту, планів та програм діяльності Української добровольчої армії, наказів командирів;

2) сприяти в порядку, передбаченому цим Законом, Збройним Силам України, іншим законним військовим формуванням в обороні України, захисті її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності шляхом участі та/або забезпеченні проведення бойових дій, розвідувальної, контррозвідувальної, диверсійної, протимінної, партизанської та іншої діяльності;

3) брати участь у виконанні завдань територіальної оборони;

4) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку у порядку, передбаченому цим Законом;

5) брати участь у забезпеченні державної безпеки України, у тому числі у боротьбі з тероризмом, у порядку, передбаченому цим Законом;

6) брати участь у забезпеченні охорони державного кордону України у порядку, передбаченому цим Законом;

7) брати участь в охороні державних, комунальних та інших об’єктів у порядку, передбаченому цим Законом;

8) брати участь у заходах із запобігання, припинення, подолання наслідків пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних обставин у порядку, передбаченому цим Законом;

9) брати участь у військовій підготовці та патріотичному вихованні, які здійснюються Українською добровольчою армією за затвердженими планами і програмами;

10) негайно повідомляти свого безпосереднього командира про виявлені факти збройної агресії;

11) знати і дотримуватися положень цього та інших законів України, Статуту та інших нормативно-правових актів Української добровольчої армії;

12) виконувати законні накази та інші завдання, які видаються в межах діяльності Української добровольчої армії, невідкладно повідомляти особу, яка видала наказ або інше завдання, про неможливість виконання із зазначенням причин;

13) не заподіювати шкоду Українській добровольчій армії чи її добровольцям;

14) знати і дотримуватися правил поводження зі зброєю та боєприпасами, утримувати їх у належному стані, забезпечувати їх схоронність відповідно до вимог законодавства;

15) при виконанні завдань Української добровольчої армії бути одягнутим у військову форму Української добровольчої армії та мати при собі посвідчення добровольця Української добровольчої армії;

16) сплачувати членські внески у встановленому розмірі та порядку;

17) невідкладно повідомляти штаб загону територіальної оборони про зміну будь-якої інформації в наданих анкетних даних;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми актами Української добровольчої армії.

2. Членство в Українській добровольчій армії не звільняє добровольця від необхідності виконання загального військового обов’язку.

Стаття 38. Заохочення та відповідальність добровольця Української добровольчої армії

1. Заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, відповідальність добровольців, порядок їх застосування визначається Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 39. Виконання наказів та обов'язків

1. Порядок віддання та виконання наказів, виконання обов’язків добровольцями визначається Статутом Української добровольчої армії.

Розділ ІV

Зброя та спеціальні засоби

Стаття 40. Право добровольця на зброю та спеціальні засоби

1. Доброволець може мати та користуватися при виконанні завдань та повноважень Української добровольчої армії спеціальними засобами, зброєю та боєприпасами відповідно до вимог цього Закону, Статуту Української добровольчої армії та вимог законодавства у сфері зброї і спеціальних засобів.

2. Дійсний доброволець може зберігати необхідні для виконання ним своїх обов’язків спеціальні засоби Української добровольчої армії за своїм місцем проживання в умовах, що виключають доступ до них сторонніх осіб.

Стаття 41. Зброя в Українській добровольчій армії

1. Зброєю в Українській добровольчій армії є зброя, якою держава забезпечує Українську добровольчу армію для виконання завдань, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону, та зброя, право на володіння якою дійсний доброволець Української добровольчої армії отримав в установленому чинним законодавством порядку.

2. Міністерство оборони України забезпечує Українську добровольчу армію зброєю, військовою технікою, боєприпасами та спорядженням, необхідними для реалізації планів і програм діяльності Української добровольчої армії, а також для виконання завдань територіальної оборони. Порядок такого забезпечення затверджується спільним наказом Міністерства оборони України та Української добровольчої армії.

3. Міністерство оборони України забезпечує Українську добровольчу армію військовою технікою в межах та на час безпосереднього виконання Українською добровольчою армією завдання, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 4 цього Закону.

4. Українська добровольча армія веде реєстр зброї, яка є у розпорядженні Української добровольчої армії в порядку, передбаченому законодавством про зброю та Статутом Української добровольчої армії.

Стаття 42. Поводження зі зброєю в Українській добровольчій армії

1. Зброю, яку надано Українській добровольчій армії, може бути надано у користування дійсному добровольцю, який успішно пройшов навчання в Українській добровольчій армії щодо поводження зі зброєю, з метою та на час безпосереднього виконання завдань, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону.

2. Користування зброєю іншими, окрім передбаченими частиною 1 цієї статті добровольцями, допускається виключно в межах та на час виконання такими добровольцями завдань, передбачених пунктами 1 і 3 частини 1 статті 4 цього Закону, під контролем та наглядом особи, зазначеної у частині 1 цієї статті. Відповідальність за дотримання правил поводження зі зброєю у такому випадку несе особа, яка здійснює відповідний контроль та нагляд за поводженням зі зброєю.

3. Надання зброї, військової техніки, боєприпасів, спеціальних засобів та спорядження іншим особам, крім випадків, передбачених частинами 1 і 2 цієї статті, забороняється.

4. Програма навчання щодо поводження зі зброєю, а також правила поводження зі зброєю в Українській добровольчій армії затверджуються командувачем Української добровольчої армії за погодженням з Міністерством оборони України

Розділ V

Соціальні гарантії добровольців

Стаття 43. Основи соціальних гарантій добровольців Української добровольчої армії

1. Доброволець Української добровольчої армії при виконанні обов’язку, наказу або завдань Української добровольчої армії має право на гарантії на рівні, що передбачені цим Законом.

2. Доброволець Української добровольчої армії, який брав участь у діяльності, передбаченій пунктами 1 і 3 частини 1 статті 4 цього Закону, у тому числі члени його сім’ї, мають право на гарантії на рівні, що передбачені законодавством для військовослужбовців. Реалізація гарантій здійснюється за рахунок Української добровольчої армії.

3. Доброволець Української добровольчої армії, який брав участь в діяльності, передбаченій пунктами 2 і 4 частини 1 статті 4 цього Закону, у тому числі члени його сім’ї, мають право на гарантії на рівні, що передбачені законодавством для військовослужбовців. Реалізація гарантій здійснюється за рахунок Міністерства оборони України або іншого державного органу, який організовував і забезпечував виконання відповідних завдань територіальної оборони.

4. Доброволець Української добровольчої армії, який брав участь в діяльності, передбаченій частиною 2 статті 4 цього Закону, у тому числі члени його сім’ї, мають право на гарантії на рівні, що передбачені профільним законодавством відповідного органу, який здійснював залучення добровольців до виконання завдання. Реалізація гарантій здійснюється за рахунок державного органу, який залучав добровольців до виконання відповідного завдання.

Стаття 44. Забезпечення безпеки добровольців

1. Українська добровольча армія в особі її органів управління, відповідно до їхніх повноважень, забезпечує дотримання умов техніки безпеки під час виконання добровольцями завдань, передбачених пунктами 1 і 3 частини 1 статті 4 цього Закону.

2. У випадку залучення добровольців Української добровольчої армії до участі у заходах, передбачених пунктом 2 частини 1 та частиною 2 статті 4 цього Закону, орган державної влади, який залучає добровольців, забезпечує дотримання законодавства щодо охорони праці і техніки безпеки.

3. При виконанні добровольцями завдань з територіальної оборони відповідальність за дотримання умов техніки безпеки несе орган, який організовує та забезпечує виконання відповідних заходів територіальної оборони.

Стаття 45. Встановлення причини поранення або смерті члена Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія за участю уповноваженого представника Міністерства оборони України проводить розслідування смерті або поранення добровольця, отриманого при виконанні ним завдань, передбачених пунктами 1 і 3 частини 1 статті 4 цього Закону. Результат розслідування затверджується командувачем Української добровольчої армії.

2. Порядок проведення та обліку розслідувань в Українській добровольчій армії встановлюється Статутом Української добровольчої армії.

3. У випадку смерті або поранення добровольця Української добровольчої армії під час його участі у заходах, передбачених частиною 2 статті 4 цього Закону, відповідне розслідування здійснюється органом, який залучав до виконання завдань добровольців Української добровольчої армії за участю уповноваженого представника Української добровольчої армії. Результат розслідування надається командувачу Української добровольчої армії не пізніше семи календарних днів з дня закінчення розслідування.

4. У випадку смерті або поранення добровольця Української добровольчої армії під час його участі у заходах, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 4 цього Закону, розслідування організовується Генеральним штабом Збройних Сил України за участю уповноваженого представника Українського добровольчої армії. Результат розслідування надається командувачу Української добровольчої армії не пізніше семи календарних днів з дня закінчення розслідування.

5. У випадку смерті або поранення добровольця Української добровольчої армії під час виконання завдань територіальної оборони розслідування проводиться відповідним органом, який організовував та забезпечував відповідні завдання територіальної оборони за участю уповноваженого представника Української добровольчої армії. Результат розслідування надається командувачу Української добровольчої армії не пізніше семи календарних днів з дня закінчення розслідування.

Стаття 46. Компенсація витрат добровольцю, понесених при виконанні наказів та обов’язків

1. Добровольцю Української добровольчої армії може бути виплачена компенсація витрат, понесених при виконанні ним наказу чи обов’язку.

2. Умови, максимальний обсяг та порядок виплати компенсації добровольцю Української добровольчої армії затверджується наказом командувача Української добровольчої армії.

Розділ VІ

Охоронна діяльність Української добровольчої армії

Стаття 47. Право Української добровольчої армії на охоронну діяльність

1. Українська добровольча армія має право здійснювати охоронну діяльність без отримання відповідної ліцензії відповідно до умов законодавства про охоронну діяльність з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Підставою для надання послуг з охорони є відповідний договір, який укладається між загоном територіальної оборони та власником майна (або іншою повноважною особою) чи фізичною особою. Договір про надання послуг з охорони є оплатним та за ціною має бути не нижчим середньоринкової ціни за подібну послугу.

3. Примушування до укладання договору про надання послуг з охорони забороняється.

Стаття 48. Статус охоронця

1. Охоронцем є фізична особа, яка безпосередньо виконує договір про надання послуг охорони зі сторони загону територіальної оборони.

2. Охоронцем може бути дійсний або почесний доброволець Української добровольчої армії, який досяг дев’ятнадцяти років та успішно пройшов підготовку охоронця, організовану Українською добровольчою армією відповідно до програми, затвердженої командувачем Української добровольчої армії.

3. Командир загону територіальної оборони укладає з охоронцем трудовий контракт на період безпосереднього виконання умов укладеного договору про послуги з охорони. Форма типового контракту з охоронцем затверджується командувачем Української добровольчої армії.

4. Під час безпосереднього надання послуг з охорони охоронець повинен мати усі ознаки належності, у тому числі форму, Української добровольчої армії.

5. Українська добровольча армія забезпечує охоронця необхідними для надання послуг з охорони спеціальними засобами за переліком, затвердженим законодавством про охоронну діяльність.

6. Порядок та умови застосування охоронцем заходів фізичного впливу та спеціальних засобів визначається законодавством про охоронну діяльність.

7. Надання послуг з охорони не вважається виконанням завдань, передбачених частинами 1 і 2 статті 4 цього Закону.

Стаття 49. Організація охорони об'єктів та майна Української добровольчої армії

1. Охорона об'єктів та майна Української добровольчої армії забезпечується силами та за рахунок Української добровольчої армії.

Розділ VІІ

Майно та правоздатність

Стаття 50. Майно Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія може володіти, користуватися і розпоряджатися майном у порядку, передбаченому чинним законодавством, відповідно до завдань та повноважень Української добровольчої армії.

2. Діяльність Української добровольчої армії, розміщення її структурних утворень здійснюється на матеріально-технічній базі Товариства сприяння обороні України на безоплатній основі.

Стаття 51. Розпорядження майном Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія може надавати в користування іншим особам власне майно, якщо використання такого майна Українською добровольчою армією на цей час є неможливим або недоцільним відповідно до завдань та повноважень Української добровольчої армії.

2. Порядок надання майна Української добровольчої армії у користування іншим особам затверджується командувачем Української добровольчої армії.

3. Українська добровольча армія може набувати, заставляти, відчужувати чи здійснювати будь-які інші операції з нерухомим майном за рішенням загальних зборів.

4. Українська добровольча армія не має права передавати у користування іншим особам зброю, озброєння, спеціальні засоби, спорядження і транспортні засоби.

Стаття 52 Надання майна Української добровольчої армії у використання Збройним Силам України

1. Збройні Сили України мають право на тимчасове безкоштовне користування навчальними плацами, полігонами та іншими будівлями Української добровольчої армії за погодженням з Українською добровольчою армією.

Стаття 53. Правоздатність Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія не може мати прав та обов'язків, які суперечать завданням чи повноваженням Української добровольчої армії, наданим їй цим Законом.

2. Для виконання своїх завдань Українська добровольча армія має право:

1) укладати договори;

2) створювати, володіти, користуватися і розпоряджатися спортивними секціями, тренувальними та спортивними майданчиками, стрілецькими тирами, майстернями, магазинами, будинками і базами відпочинку, спортивними базами тощо;

3) видавати газету, журнал, мати інші друковані та інтернет-видання;

4) організовувати збір коштів та суспільні заходи, у тому числі за окрему плату;

5) за рішенням загальних зборів або штабу Української добровольчої армії створювати юридичну особу приватного права;

6) здійснювати інші не заборонені чинним законодавством права.

3. Українська добровольча армія має право брати кредит, позику чи іншу поворотну фінансову допомогу за погодженням з Міністерством оборони України.

4. Українська добровольча армія має право на тимчасове безкоштовне користування навчальним плацом, полігонами, військовою зброєю, бойовою технікою та необхідними будівлями Збройних Сил України для виконання завдань, передбачених частиною 1 статті 4 цього Закону. Таке користування здійснюється за погодженням з з начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

5. Українська добровольча армія не має права:

1) забезпечувати своїм майном зобов’язання фізичних та юридичних осіб;

2) бути учасником повного або командитного товариства.

6. Українська добровольча армія не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх добровольців, а добровольці не несуть відповідальність за зобов’язаннями Української добровольчої армії.

Розділ VІІІ

Фінансування, аудит і звітність

Стаття 54. Дохід Української добровольчої армії

1. Дохід Української добровольчої армії складається з:

1) членських внесків;

2) фінансових ресурсів, що виділяються з державного та місцевого бюджетів;

3) доходів, отриманих від виконання договорів, у тому числі договорів про надання послуг з охорони;

4) добровільних внесків, благодійної допомоги та іншої безповоротної фінансової допомоги;

5) доходів, отриманих від передачі майна;

6) доходів, отриманих від організації та проведення навчання громадян України, які не є добровольцями;

7) іншого доходу, отриманого з джерел, не заборонених чинним законодавством.

Стаття 55. Фінансовий план Української добровольчої армії

1. Українська добровольча армія щорічно складає та затверджує фінансовий план, який є основою фінансової діяльності Української добровольчої армії.

Стаття 56. Внутрішній аудит та звітність

1. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Українській добровольчій армії здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Внутрішній аудит щодо використання коштів за призначенням здійснюється відповідальною за внутрішній аудит особою, а також центральною ревізійною комісією.

3. Загальний нагляд за дотриманням Українською добровольчою армією вимог законодавства здійснює Міністерство оборони України.

Розділ ІX

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів після його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:

подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до чинного законодавства з метою приведення його у відповідність із цим Законом.

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України